top of page
””

Alkohol är en riskfaktor för
flera olika
skador och sjukdomar
och är en av de främsta orsakerna till förtida död i Sverige och världen.

Alkoholberoendet i Sverige

Omkring 4 procent (ca 300 000 individer) av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha ett alkoholberoende enligt undersökningen Vanor och konsekvenser 2017 utförd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Av dessa har 50 000 ett beroende med mycket stora problem medan det stora flertalet – 250 000 – har ett mindre uttalat beroende, mer eller mindre i det tysta, bakom hemmets stängda dörrar.

2020 var andelen personer 16–84 år som uppgav riskkonsumtion av alkohol 16 procent, vilket innebär en oförändrad nivå sedan föregående mätning 2018. Indikatorn riskkonsumtion av alkohol följer på befolkningsnivå andelen personer vars självskattade konsumtion av alkohol indikerar en förhöjd risk för alkoholrelaterade fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

Andelen var högre bland män än bland kvinnor, 20 respektive 12 procent.
Drygt var tionde kvinna i Sverige (12 procent) har en alkoholkonsumtion som definieras som riskbruk.


Andelen högkonsumenter har ökat kraftigt sedan 1995 och i dag räknar forskarna med att cirka en miljon svenskar har en så hög konsumtion av alkohol att de riskerar medicinska eller sociala problem.


Det är vanligare med beroende i gruppen män med låg utbildningsnivå jämfört med män med hög utbildningsnivå.

I en studie på alkoholbruk och mental hälsa hos kvinnor visade det sig att kvinnor med hög utbildning och god ekonomi drack mest. En av tio drack så pass mycket att hon riskerade sin hälsa.

kvinna betraktar ett glas med whiskey.

Alkohol och hälsan

Alkohol är en av de främsta orsakerna till förtida död i Sverige och världen.

 

Efter rökning är alkohol med stor sannolikhet den största riskfaktorn för cancer i höginkomstländer. Varje år drabbas hela 3 800 personer runt om i Sverige av alkoholrelaterad cancer, och av dem avlider cirka 600 personer. 

 

Alkohol är en av de riskfaktorer som bidrar mest till sjukdomsbördan i Sverige. 

 

Alkohol leder till både avsiktliga och oavsiktliga skador. Enligt beräkningar från Global Burden of Disease förklaras den skaderelaterade sjukdomsbördan som orsakas av alkohol främst av våldshandlingar och suicid, oavsiktliga skador och transportolyckor.

 

Under 2019 avled 1 938 invånare 15 år och äldre i diagnoser som i samtliga fall orsakas av alkohol och ingår i Socialstyrelsens alkoholindex. Det motsvarar 23 dödsfall per 100 000 invånare. Dödligheten var tre gånger högre bland män än bland kvinnor. 

 

Alkoholrelaterade sjukdomar 

Överdriven alkoholanvändning kan leda till utveckling av kroniska sjukdomar och andra allvarliga problem som:

 

– Högt blodtryck, hjärtsjukdom, stroke, leversjukdom och matsmältningsproblem.

– Cancer i bröst, mun, hals, matstrupe, lever och tjocktarm.

– Försvagning av immunsystemet, vilket ökar risken att bli sjuk.

– Inlärnings- och minnesproblem, som kan resultera i t.ex demens eller dålig skolprestanda.

– Psykiska problem så som depression och ångest.

– Sociala problem; förlorad produktivitet, familjeproblem, arbetslöshet m.m.

 

Genom att inte dricka för mycket kan du minska risken för dessa korta- och långsiktiga hälsorisker.

kvinna och barn omfamnar varandra. Kvinnan håller en vinflaska bakom barnets rygg.

Alkohol och barn

 • Drygt 20 procent av alla barn i Sverige, upp till 430 000 barn, har någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är vart femte barn.

 • 15 procent, alltså 320 000, har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholproblem

 • 10 procent, 215 000, av barnen uppger att de påverkats mycket negativt av att växa upp i en familj där en förälder har alkoholproblem.

 • Att ha en förälder eller vårdnadshavare med problematisk alkoholkonsumtion kan få negativa konsekvenser för barns hälsa, utveckling och vardag på både kort och lång sikt.

 • Att dricka när man är gravid kan leda till flera farliga hälsoeffekter, bland annat Fetal alcohol syndrome. En skattning är att det föds mellan 100 och 200 barn årligen med FAS och mellan 400 och 1 000 barn med lägre grader av alkoholrelaterade skador (FASD) i Sverige.

man som höjer handen mot en kvinna.

Alkohol och våld

 • Vid misshandel bedömdes gärningspersonen vara påverkad av alkohol eller annan drog i 62 % av fallen i genomsnitt under åren 2005 till 2013. 

 • När det gäller mord uppskattas 45 % av förövarna och 39 % av offren ha varit berusade vid mordtillfället.

 • För våldtäkter mot barn som rapporterats till polisen där förövaren varit mer än fem år äldre än barnet uppger offren att alkohol varit inblandat i nästan hälften av fallen.

 • I fall av våld i nära relationer som anmälts till polisen uppskattar offren att förövaren varit berusad i 49 % av fallen och att offren själva var berusade i 16 % av fallen.

man sitter ned och döljer ansiktet i sina händer.

Alkohol i trafiken

 • Alkohol var inblandat i var sjätte dödsfall i vägtrafiken och totalt omkom 53 personer i en alkoholrelaterad olycka 2018 enligt Trafikverkets djupstudier.

 • 15 000 personer kör i genomsnitt rattfulla i trafiken varje dag och av de olyckor med dödlig utgång som inträffar beräknas alkohol ligga bakom 30 procent. 

soluppgång över vatten.

Första steget till nykterhet

Träffa andra, dela med dig och umgås på Cairy
bottom of page